Změny ve společnosti online

Za pár minut a bez návštěv úřadů.

Jakékoliv změny do týdne

Zvládneme to spolehlivě a rychle

Vyřízení online a podpis na poště

S úředníky se nepotkáte.

Pouze 1.999 Kč + zákonné poplatky

Zbavíte se starostí a ušetříte čas.

Prodej podílu nebo nový název firmy? Volba změny je na vás, o zbytek se postaráme a do týdne je hotovo. Doba se může prodloužit o zákonné lhůty úřadů.

Kvůli změnám už nemusíte studovat úřední hodiny a domlouvat si schůzky. Ve Virtuanum vše vyřídíte od stolu a pouze jednou zajdete na poštu

Máme řadu let praxe a pracujeme efektivně. Za necelé dva tisíce ušetříte dny jinak strávené obíháním úřadů a získáte čas na sebe a svůj byznys.

Jen 4 kroky a změna je hotová

1

Zvolte změnu, kterou máme provést a vyplňte formulář

2

Připravíme nezbytné podklady a spočítáme cenu

3

Ověříte si podpisy na poště

4

Během 7 dnů je změna v obchodním rejstříku


Co chcete změnit Cena za službu Zákonné poplatky (např. notář, úřady, kolky...) od
Změna sídla v rámci města Při změně sídla v rámci města je potřeba, aby v aktuálním notářském zápise byla u adresy uvedena pouze obec, např. "Brno". Pokud má ovšem společnost v notářském zápise uvedenou úplnou adresu sídla, např. "Příkop 843/4, Brno, 602 00", je zde potřeba změnit i notářský zápis (cena viz "Změna sídla v rámci ČR"). 1 999 Kč
(+zákonné poplatky)
2 000 Kč
Změna sídla v rámci ČR 7 480 Kč
Změna názvu firmy 7 480 Kč
Změna jednatele 7 480 Kč
Změna společníka 12 340 Kč
Rozšíření nebo zúžení předmětu podnikání u živností volných 7 720 Kč
Rozšíření nebo zúžení předmětu podnikání u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných 9 410 Kč
Více změn najednou - např. názvu, sídla i jednatele 7 480 Kč
Více změn najednou - např. názvu, sídla, jednatele a společníka 12 340 Kč
Ostatní změny individuální kalkulace

Samozřejmostí je provedení více změn najednou za jednu cenu (provedením změny notářského zápisu). Například můžete změnit sídlo společnosti, název, společníka, jednatele, apod. Není tedy potřeba objednávat každou změnu zvlášť.

Objednat změnu ve společnosti

Časté dotazy

Exekuce a insolvence

Pokud by byl nový společník nebo jednatel společnosti v exekuci či insolvenci, nejprve nás kontaktujte.

Je nutné individuální posouzení notářem, zda je možné, aby daná osoba vykonávala funkci společníka, nebo jednatele.

Jak si mohu změnu objednat?

Stačí kliknout na "Chci udělat změnu ve společnosti" a vyplnit úvodní formulář. Následně od vás zjistíme veškeré detaily a spočítáme přesnou cenu. Po vašem odsouhlasení a úhradě faktury vám e-mailem zašleme dokumenty, které na poště ověříte a pošlete nám zpět. Poté za vás vše vyřídíme na příslušných úřadech.

Změny ve společnosti s ručením omezeným

Mezi nejčastější změny ve společnosti patří změna sídla, názvu firmy, jednatele nebo rozšíření či zúžení předmětu podnikání. O těchto změnách rozhoduje zpravidla valná hromada nebo společník a pokud taková změna vede k úpravě společenské smlouvy (příp. zakladatelské listiny), pamatujte, že je nutné pořídit notářský zápis.

Když orgán společnosti o změně rozhodne, musíte tak jako při založení firmy podat návrh na její zápis v obchodním rejstříku u příslušného soudu. Stejně tak za vás může tento úkon provést přímo notář. Některé změny, jako je např. změna sídla společnosti, vyžadují rovněž oznámení na živnostenském a finančním úřadu.

Ve Virtuanum vyřídíme změny za vás

Místo toho, abyste zdlouhavě plnili jednotlivé kroky sami, to můžete nechat na profesionálech. Ve Virtuanum pro vás jakoukoliv změnu vyřídíme do týdne.

Stačí, když vyplníte základní formulář a ověříte 1 podpis na poště. Vše ostatní už můžete nechat na nás. Ušetříte desítky hodin času a s úředníky se nepotkáte.

Změna sídla společnosti

Sídlo má dle zákona každá společnost jen jedno, můžete si ale zvolit, jestli bude fyzické či virtuální. Coby právnická osoba bez sídla každopádně nemůžete existovat.

Když sídlo přesouváte např. do jiného města v rámci České republiky, potřebujete souhlas všech společníků a je zároveň třeba změnit i zakladatelský dokument. Počítejte tedy s pořízením notářského zápisu. Pokud jde pouze o změnu adresy v jedné obci, může o tomto kroku rozhodnout jednatel coby statutární orgán i bez nutnosti mít rozhodnutí formou notářského zápisu.

Po rozhodnutí musí jednatel nejprve podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku a spolu s tím současně předložit další nezbytné dokumenty jako je rozhodnutí společníků (příp. zápis z valné hromady), souhlas s poskytnutím sídla, plné znění zakládajícího dokumentu a výpis z katastru nemovitostí.

O změně by pak měl soud rozhodnout do 5 dnů od obdržení návrhu. Po rozhodnutí soudu o změně sídla pak máte 15 dnů na informování dalších příslušných úřadů. Kontaktovat musíte:

  • finanční úřad
  • živnostenský úřad
  • zdravotní pojišťovnu (do 8 dnů od rozhodnutí, pokud má firma zaměstnance)

V rámci změny myslete zároveň na to, aby nové sídlo splnilo všechny zákonem dané povinnosti, především označení společnosti na budově.

Změna názvu s.r.o.

Název společnosti můžete změnit kdykoliv to uznáte za vhodné. Protože jde ale o zásadní krok, je důležité jej nepodcenit a přejmenování proto dobře promyslete. Změna názvu společnosti pochopitelně vede také k úpravě zakladatelské listiny, takže je v tomto případě nutné rozhodnutí všech společníků a pořízení notářského zápisu.

Základní podmínky, které vyplývají ze zákona, jsou takové, že název nesmí působit klamavě, hanlivě a urážlivě. A co je důležité, nesmí být zaměnitelný s názvem už existující společnosti, takže si neváhejte udělat pečlivou rešerši, abyste předešli případným sporům v budoucnosti.

Ke kontrole kolize se jmény existujících společností můžete využít náš online ověřovač.

Podobně jako při změně sídla musíte po rozhodnutí předložit návrh na zápis změny do obchodního rejstříku. Jakmile soud změnu potvrdí, nezbývá než nahlásit změnu obchodním partnerům a dalším subjektům (banky, pojišťovny atd.), případně se pustit do dalších úprav na fakturách, razítkách atd.

Změna jednatele

Jednatel je statutárním orgánem společnosti a k jeho změně může vést několik důvodů od vlastního odstoupení, konce období, na kterou měl funkci vykonávat, až po nespokojenost dalších členů firmy s jeho prací. V každém případě musí o takové změně rozhodnout valná hromada a pokud má společnost jen jednoho společníka, pak je rozhodnutí pochopitelně pouze na něm.

Pokud to nestanoví společenská smlouva, pak v tomto případě není nutné pořizovat rozhodnutí formou notářského zápisu. Výjimkou může být situace, kdy se mění počet jednatelů společnosti, v takovém případě je notářský zápis podmínkou.

Po dosazení nového jednatele je třeba tuto změnu uvést také do obchodního rejstříku.

Rozšíření nebo zúžení předmětu podnikání

Protože je předmět podnikání nezbytnou součástí společenské smlouvy a jakékoliv změny vedou také k úpravě tohoto dokumentu, je nutné pořídit rozhodnutí formou notářského zápisu. O změnách v tomto případě rozhodují všichni společníci a k přijetí je nutná alespoň ⅔ shoda — nestanovuje-li smlouva jinou podmínku.

Jakmile je změna přijata, musí společnost vyhotovit nové úplné znění společenské smlouvy a případně podat žádost o vydání příslušných živnostenských listů (pokud dochází k rozšíření činnosti).

Po splnění všech náležitostí je pak tradičně nutné podat návrh na zápis provedených změn do obchodního rejstříku.

Převod podílu v s.r.o.

Podle Zákona o obchodních korporacích může každý společník převést svůj podíl ve společnosti na jiného společníka. Takový úkon ale může společenská smlouva podmínit souhlasem některého z orgánů společnosti (např. valné hromady). Stejně tak mohou společníci převést svůj podíl i na třetí osobu. K podobnému kroku je ale potřeba souhlasu valné hromady, jestli společenská smlouva neurčí jinak.

Zrušení s.r.o.

Pokud mluvíme o „dobrovolné“ likvidaci společnosti s ručením omezeným, pak je nutné, aby o tomto kroku rozhodla valná hromada. Tak jako např. u rozšíření či zúžení předmětu podnikání musí být toto rozhodnutí přijato alespoň ⅔ většinou hlasů, případně dohodou všech společníků. Jestli má společnost pouze jednoho společníka, pak je rozhodnutí v jeho osobní režii. Rozhodnutí i dohoda každopádně musí mít formu notářského zápisu.

Součástí rozhodnutí o likvidaci musí být datum, k jakému dni se společnost ruší a kdo bude jejím likvidátorem.

Pozice likvidátora

Touto funkcí může být pověřená každá osoba, která je způsobilá být statutárním orgánem (tzn. svéprávná, bezúhonná apod.). Likvidátorem může být také některý ze společníků. Pokud likvidátor určen není, pak výkon likvidace připadne jednateli (dle § 189 odst. 2 Nového občanského zákoníku).

Povinností likvidátora je mj. zajistit soupis majetku a vyhotovit účetní závěrky, aby bylo možno přesně určit likvidační zůstatek. Dalším z důležitých úkolů likvidátora je zveřejnění výzvy pro případné věřitele (obchodní partnery nebo zaměstnanci), aby mohli přihlásit své pohledávky vůči likvidované společnosti. Průběžně pak také musí vyhodnocovat solventnost (majetkové poměry) likvidované společnosti.

Oznámení o zrušení společnosti a vstupu do likvidace zveřejní likvidátor v obchodním věstníku. Ve chvíli, kdy dojde k rozdělení likvidačního zůstatku se vystaví písemné prohlášení o tom, že závazky společnosti jsou vyřešeny. Do 30 dnů od rozdělení zůstatku je nutné podat návrh na výmaz likvidované společnosti z obchodního rejstříku. Jakmile je zde změna uvedena, společnost přestává oficiálně existovat.

Napište nám zprávu

Napište nám zprávu a my se vám ozveme.

Vaše jméno
Váš e-mail
Váš telefon
Vaše zpráva