NEODKLÁDEJTE ZÁPIS DO EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ FIREM

Firmy, ale taky školy, nadační fondy nebo státní podniky mají od loňského roku společnou povinnost — evidovat skutečného majitele. Už jste zapsali toho svého? Jednoduše řečeno, skutečným majitelem je podle zákona 253/2008 Sb. (zákon proti praní špinavých peněz) osoba, která má v dané společnosti rozhodující vliv. U obchodních korporací je to pak konkrétně ten, kdo sám nebo společně s ostatními jednateli drží více než 25 % hlasovacích práv, případně takovou osobu ovládá, nebo má alespoň 25% podíl na zisku.  A když takového člověka nelze určit, zapíše se jako skutečný majitel člen statutárního orgánu, zástupce právnické osoby, která je členem v tomto orgánu, anebo osoba v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

Databáze na podvodníky

Smyslem nové evidence, kterou zavedl tzv. rejstříkový zákon č. 304/2013 Sb., je posloužit mj. v rámci prokazování během trestního řízení nebo jako prevence u střetu zájmů při zadávání řízení veřejných zakázek. To, že je v obchodním rejstříku jako společník uvedena např. osoba X totiž ještě neznamená, že je to skutečný majitel. S pravým vlastníkem může mít pouze uzavřenou „tajnou smlouvu“.

Sami se do evidence každopádně podívat nemůžete. Registr skutečných majitelů je neveřejný a přístup k němu mají pouze některé orgány státní moci (soudy, zpravodajské služby, NBÚ nebo třeba Ministerstvo vnitra).

Co všechno evidence obsahuje?

Do evidence skutečných majitelů právnických osob se zapisuje:

  • jméno a příjmení majitele,
  • adresa místa pobytu (případně bydliště, pokud se liší),
  • datum narození,
  • rodné číslo,
  • státní příslušnost,
  • údaj o podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě, podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Právnické osoby, které jsou zapsané ve veřejných rejstřících, musí údaj o skutečném majiteli oznámit do 3 let ode dne, kdy novela rejstříkového zákona vstoupila v platnost — a to bylo 1.1.2018. Zápis provádí rejstříkový soud, který má povinnost provést úkon do 5 pracovních dnů od chvíle, kdy mu byl návrh doručen. Rozhodnutí ale nevydává. Informovat vás bude pouze v případě, když narazí na chybu v údajích nebo bude potřebovat něco doplnit.

Zákon sice konkrétní sankce při nesplnění povinnosti neukládá, když ale svého skutečného majitele neuvedete, může to mít pro vás negativní důsledky. Vystavíte se např. riziku podezření při kontrole nebo budete vyloučeni ze zadávacího řízení u veřejných zakázek. Pokud se chcete podobným starostem do budoucna vyhnout, můžete na nás celý proces zápisu údajů delegovat. Ve Virtuanum vše rádi vyřídíme za vás.